1102 Budapest, Halom utca 16/A.+36 1 260 0502+36 30 409 2633
  • Kezdőlap
  • Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264, adószám: 24822536-2-42) a továbbiakban az "Eladó") valamint az 1. pont szerinti termékeket és szolgáltatásokat megrendelő fél (a továbbiakban a "Vevő") között az Eladó által üzemeltetett halompenztargep.hu weboldalon (a továbbiakban weboldalon) keresztül történő elektronikus megrendelésben (a továbbiakban a "Megrendelés") megjelölt áruk és szolgáltatások adásvétele tárgyában létrejött szerződéses jogviszonyra irányadó feltételeket tartalmazza.

1. A szerződéskötés

Vevő a Weboldalakon választja ki a megrendelt árut és szolgáltatást, majd a megrendelése befejezéseként a Weboldalakon található regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg az adásvételhez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat, az Eladó pedig ezeknek megfelelően igazolja vissza Megrendelést. A hibás, téves vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli.

Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt (a Vevő erről való tájékoztatása mellett) jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vevő személyének és a Megrendelés valódiságát jogosult telefonos megkeresés vagy más módon ellenőrizni.

Eladó a Megrendelés adatait összesítő oldalon a 'Megrendelés' gomb megnyomásával a jelen ÁSZF- ben foglalt, a Megrendelésre vonatkozó feltételeket maradéktalanul visszaigazolja és elfogadja, ezzel jön lére a felek között az adásvételi szerződés, amelyeket ezáltal a Felek a Megrendelés útján létrejött jogviszonyra irányadónak tekintenek.

Eladó az adásvétel alapján köteles a megrendelt áru tulajdonjogát a vevőre átruházni, Vevő pedig köteles a vételárat az Eladónak megfizetni.

2. Az adásvétel tárgya

Az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a Megrendelésben meghatározott pénztárgép (a továbbiakban a "Pénztárgép)"és/vagy az ezzel kapcsolatban az Eladó által nyújtott, a Megrendelésben kiválasztott szolgáltatások (a továbbiakban a "Szolgáltatás"). Az Eladó szavatolja, hogy a Pénztárgép megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített követelményeknek. Kijelenti továbbá, hogy a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban a "Rendelet") szerinti illetékes állami adóhatóság által, a Rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül.

3. Az ellenszolgálatás

Eladó a Pénztárgép vételárát és a Szolgáltatás díját a Weboldalakon teszi közzé, melyet a Vevő a Megrendelés során elfogad. A vételár nem foglalja magában a Pénztárgép üzembe helyezésével, illetve a Pénztárgéppel összefüggő mobilszolgáltatással kapcsolatos díjakat és az esetleges biztosítás- és a szállítás költségeit sem. A vételárat a megrendeléssel egyidejűleg kell teljesíteni, a megrendelés a vételár megfizetésével lép hatályba.

Eladó jogosult a visszaigazolt árat a már folyamatban lévő teljesítések esetén is egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a számlakiállítás időpontjában a HUF/USD, HUF/EURO (terméktől/szolgáltatástól függően) MNB deviza eladási árfolyama min. 3%-kal eltér a visszaigazolás időpontjában figyelembevett árfolyamtól, és/vagy abban az esetben is, ha az árban érvényesített járulékos költségek hatósági döntés és/vagy jogszabályváltozás alapján emelkednek. Az áremelés indokát a Vevő kérésére igazolni kell. Eladó jogosult a fizetési feltételek egyoldalú módosítására is, különös tekintettel a fizetési módra (készpénz/átutalás), a fizetési határidőre, vagy a biztosíték adására (kezes, bank garancia, beszámítás és/vagy engedményezés kizárása stb.).

A vételárról, illetve a szolgáltatási díjról az Eladó a számlát legkésőbb a Pénztárgép átadását, illetve a Szolgáltatás nyújtását megelőző 5. napig küldi meg a Vevő részére postai /elektronikus úton.

Vevő elfogadja, hogy teljes vételár és szolgáltatási díj megfizetése a Pénztárgép üzembe helyezésének, illetve a Szolgáltatás nyújtásának előfeltételét képezi. Vevő illetve a képviseletében eljáró személy elfogadja és elismeri, hogy ha az adásvétel az Eladónak nem felróhatóan, bármilyen okból az Eladó és a Vevő között nem jönne létre, meghiúsulna, úgy az adásvételt az Eladó és a Vevő képviseletében eljáró személy közötti jogviszonynak kell tekinteni.

Az Eladó a számlát elektronikus úton is előállíthatja, ebben az esetben, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény rendelkezései szerint. Vevő jelen ÁSZF elfogadásával az elektronikus számlázásról szóló feltételeket tudomásul veszi, és az elektronikus számlázást elfogadja. Az Eladó jogosult póthatáridő tűzése nélkül elállni a Megrendeléstől, ha részére a vételár, és/vagy a szolgáltatási díj teljes összege a vonatkozó számla szerinti esedékességet követő 15 napon belül nem kerül megfizetésre, akként hogy az a számláján jóváírásra kerül.

Vevő elfogadja, hogy késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti és mértékű késedelmi kamatot a számla szerint összegekre felszámítani.

A Vevő elfogadja, hogy amennyiben a megrendelt pénztárgép típust a megadott határidőig az Eladó nem tudja leszállítani, úgy a Vevő hozzájárul más típusú pénztárgép, helyettesítő termék szállításához.

4. A szerződés teljesítése

Az Eladó a Pénztárgépet a székhelyén adja át a Vevőnek. Az átadás és/vagy az üzembe helyezés, illetve a Szolgáltatás nyújtásának időpontját az Eladó a Vevővel telefonon vagy e- mailen történt egyeztetés után határozza meg. Eladó a Pénztárgép tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésig fenntartja.

A tulajdonjog a Vevőre a teljes Vételár megfizetésével, az eszköz birtokbavételével - száll át. Az átadás időpontjától a Vevő viseli a Pénztárgép terheit (ideértve az üzemeltetési és karbantartási költségeket is), valamint a kárveszélyt. Az Eladó a Megrendelés teljesítéséhez teljesítési segédet, alvállalkozót vehet igénybe. Amennyiben a Vevő megrendelte, úgy az Eladó köteles a pénztárgépet üzembe helyezni.

Amennyiben a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a Vevő a fenti kódot az Eladó részére nem adja át, úgy köteles a Megrendelésben rögzített vételárat megfizetni az Eladónak. Az üzembe helyezés körülményeiről, azzal egyidejűleg felek gépnaplót (a továbbiakban a "Gépnapló") állítanak ki, amely tartalmazza a Pénztárgép gyári számát, AP számát. A Vevő a Gépnapló aláírásával elismeri, hogy a Pénztárgépet beüzemelt és működőképes állapotban vette át. Eladó a Pénztárgép átadásával kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok útján a szervizek számára előírt adminisztrációs kötelezettségét teljesíti, illetve a pénztárgépnaplóba az üzembe helyezés tényét és körülményeit bejegyzi.

A Vevő jogosult Megrendeléstől elállni, amely esetben tudomásul veszi, hogy a vételár átutalását követően történt vevői megrendelés lemondás esetében a már átutalt vételár meghiúsulási kötbér címén Eladó jogosult megtartani, annak visszakövetelésére Vevő nem jogosult.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a teljes vételár, és/vagy szolgáltatási díj megfizetését követően az adásvételtől való elállásra nem jogosult.

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa forgalmazott Termékek és szolgáltatások harmadik fél szellemi alkotásaihoz fűződő, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogokat, vagy más hasonló jogokat nem sértenek. Nyilatkozza továbbá, hogy kizárólag olyan árukat/szolgáltatásokat forgalmaz, amelyek a jogosultak hozzájárulásával, felhatalmazásával rendelkeznek.

Erre tekintettel Eladó rögzíti, hogy a szellemi alkotásokhoz fűződő, szerzői- és egyéb jogok, iparjogvédelmi jogok, vagy más hasonló jogok megsértése miatt felelősséggel nem tartozik, és kifejezetten rögzíti, hogy ilyen felelősséget nem vállal.

5. A szerződés módosítása

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Eladó a módosításokról, azok hatálybalépését megelőzően, a már jogviszonyban lévő vevőket emailben, míg minden más harmadik felet a módosítások honlapján való közzétételével tájékoztatja.

A szerződés módosítása csak írásban érvényes és lehetséges. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelésben, vagy az ÁSZF-ben szereplő cégadatokban változás áll be, az nem igényli a szerződés módosítását, az érintett Fél egyoldalú írásbeli értesítésének másik Fél általi tudomásszerzésével hatályossá válik.

6. Jótállás, garancia, szavatosság

6.1. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a megvásárolt pénztárgépekkel kapcsolatos jótállási, garanciális, helytállási kötelezettség a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény szerint a pénztárgép gyártóját terhelik. Ennek keretében Vevő mindennemű igényét közvetlenül a gyártóval szemben érvényesítheti. A törvényi rendelkezés értelmében a gyártó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási, szavatossági és termékfelelősség körében felmerülő igények esetében a pénztárgépek végfelhasználóival, ill. bármely hatósággal szemben közvetlenül helytáll és mentesíti a Forgalmazót valamennyi, a jótállási, szavatossági és termékfelelősség körében felmerülő igény alól.

6.2. Vevő jogosult arra, hogy igényét közvetlenül az Eladó felé jelentse be azzal, hogy azt az Eladó a Forgalmazó felé továbbítja.

6.3. Vevő kötelezettsége, hogy a leszállított, illetőleg személyesen átvett pénztárgépet az átvételt követően minőségi szempontból megvizsgálja. Minőségi átvétel során a Vevőnek meg kell győződnie, hogy a megrendelésben szereplő típusú pénztárgép került átadásra, a termék fogyasztói csomagolása ép, sértetlen. Ellenőrizni köteles, hogy a termék magyar nyelvű tájékoztatója megtalálható akár a terméken, akár a csomagolásban.

6.4. Amennyiben az átvétellel együtt a termék beüzemelése is megtörténik, és ennek során kiderül, hogy a termék működésképtelen, a beüzemelést végző személy köteles jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv egy aláírt, másolati példánya a Vevő részére átadásra kerül azzal, hogy a pénztárgép visszaszállítása egyidejűleg megtörténik a Forgalmazó telephelyére.

6.5. Vevő jótállási igényét csak akkor érvényesítheti, ha a vásárlás tényét kétséget kizáróan igazolni tudja (jótállási jegy, illetőleg a vásárlást igazoló rendezett számla).

6.6. A jótállás időtartama alatt gyártó a gépnapló biztosítottaknak megfelelően a Vevő választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását.

6.7. Vevő tudomásul veszi, hogy Viszonteladó egyedi megrendeléseket teljesít. Ennek megfelelően azt biztosítani nem tudja, hogy a jótállás körében a működésképtelen termék helyett azonnal cseregépet biztosítson. A cserére azt követően kerülhet sor, hogy a Forgalmazó a jótállás keretében a gépet a gyártó felé visszaküldte és az a gépet kicserélte.

6.8. Vevő ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi, hogy amennyiben a termék működésképtelenségével kapcsolatban annak megállapításától a csere/kijavítás és beüzemelés megtörténtéig bármilyen nemű kára keletkezik, azt közvetlenül a Gyártóval szemben érvényesítheti.

6.9. A termék gyártójának jótállási kötelezettsége külön szerződés megkötése, illetve nyilatkozat megtétele nélkül is fennáll. Vevő vállalja, hogy a jótállási idő alatt a hibás teljesítéssel összefüggő igényeit közvetlenül a jótállásra kötelezett Gyártóval szemben terjeszti elő a Vevő részére átadott gépnapló alapján.

6.10. A jelen szerződéssel, a birtokbaadással kezdődő hatállyal a Vevőre engedményezi és ruházza át a pénztárgép vonatkozásában a Gyártóval szemben jogszabály, illetve a jelen szerződés alapján fennálló szavatossági jogait és az azokból fakadó mindenkori igényeket azzal, hogy az engedményezett igényekért felelősségét kizárja. A felelősség kizárásával történt engedményezést a Vevő elfogadja és tudomásul veszi. A jelen szakasz szerinti átruházásról, illetve engedményezésről a Forgalmazó a birtokbaadást követően értesíti a Gyártót.

6.11. Az Eladó és a Vevő megállapodnak abban, hogy az Eladó hibás teljesítéséért, valamint az ezzel okozott károk megtérítéséért fennálló felelősségét kizárják.

6.12. Vevő kifejezetten vállalja, hogy kizárólag a Gyártóval szemben érvényesít hibás teljesítési igényt, és kifejezetten lemond arról, hogy a Viszonteladóval szemben hibás teljesítési igényt érvényesítsen.

6.13. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megvásárolt készüléken bármiféle átalakítási, javítási munkát végez, a jótállási és szavatossági igénye érvényesítését kizárttá teszi. Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a birtokba lépéskor átvett kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása ugyanezen következményekkel jár.

7. Szállítási feltételek

A webáruházban megrendelt termékek átvétele történhet:

1. Személyesen: Telephelyünkön a 1102 Budapest, Halom utca 16/a szám alatt, személyesen a Vevő vagy Meghatalmazottja veheti át a weboldalon megrendelt termékeket.

2. Házhoz szállítással: A weboldalon megrendelt termékeket a GLS Hungary Kft. csomagküldő szolgálat végzi kizárólag magyarországi címre.

Szállítási határidő 1-2 munkanap (hétvégén nincs kiszállítás). A feladott csomagokat a felvételt követő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között kézbesítik.

Szállítás költségei:
0-10 kg között: 2000Ft+Áfa
10-20 Kg között 2.990Ft+Áfa

A Vevőnek olyan szállítási címet szükséges megadnia, ahol a kézbesítő megtalálja munkanapokon 8-17 óra között. A GLS kézbesítők nem rendelkeznek céges telefonnal, ezért nem tudjuk garantálni, hogy telefonálnak a kiszállítás előtt.

Ha a címzett nem tartózkodik a címen, a kiszállító értesítést hagy. Az értesítőn szereplő telefonszámot a Vevőnek kell felhívnia, ez idő alatt a futárszolgálat a depóban tárolja a küldeményt. Ha a feladást követő 3. és 5. munkanapig nem jelentkezik a Vevő a küldeményért, a GLS automatikusan megkíséreli újból kiszállítani, ha ekkor sem sikerül, visszaszállítják cégünk raktárába.

Személyes átvételre és a csomagok várakoztatására nincs lehetőség, tehát 1-2 munkanapon belül kiszállításra kerülnek.

A számlázási adatok utólag nem módosíthatóak.

A megrendelt termék/ek vételárát és a szállítás díját előre utalással kell megfizetni, ezután kerülnek a csomagok feladásra. Utánvétre nincs lehetőség!

8. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek az ÁSZF-fel és/vagy az adásvételi szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással szemben kötelesek írásban megtenni, ahol jelen ÁSZF, vagy a felek külön megállapodása másként nem rendelkezik, a felek írásbelinek fogadják el a Megrendelésben megadott email címre eljuttatott elektronikus üzenetet is. Amennyiben a jelen ÁSZF-nek egy vagy több rendelkezése érvénytelen, semmis és/vagy nem végrehajtható lenne, vagy azzá válna, úgy a Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen, semmis és/vagy nem végrehajtható rendelkezést egy érvényes és jelen szerződés gazdasági céljainak - különös tekintettel a szerződéskötéskor a Felek között fennálló szándékokra - megfelelő rendelkezéssel helyettesítik.

Az esetleges vitás kérdéseket a Felek lehetőség szerint egyeztető megbeszéléseken tisztázzák. Felek jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Tatabányai Járásbíróság vagy a Tatabányai Törvényszék illetékességét.

Jelen ÁSZF- ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A jelen ÁSZF- t az 'Elfogadom' gomb megnyomásával Vevő kijelenti, hogy az ÁFSZ tartalmát megismerte, és az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

Legfrissebb hírek

Ne béreljen, vásároljon

Kiszámolta már, hogy a bérlés tényleg megéri-e Önnek?

Kiemelt ajánlatunk

Új vállalkozásához szükséges online pénztárgép? Esetleg meghibásodott régi készüléke?

Nézze meg kínálatunkat, vagy érdeklődjön telefonon akciós ajánlatainkról!

Lépjen kapcsolatba velünk!